( MAGAZIN @sr)

Najveća Evropska kontinentalna peščara površine 350 km2 se nalazi u jugoistočnom delu Panonske nizije, u Vojvodini. Deliblatska peščara je nastala tokom ledenog doba od nanosa peska, koje su vetrovi preoblikovali u jedinstveni izrazito dinski reljef. Banatski lesni plato i reka Dunav okružuju Rezervat. Biljni svet Deliblatske peščare karakterišu: peščarske, stepske, šumske, močvarne i vodene zajednice. Od blizu 1000 biljnih vrsta koje ih grade, najkarekterističnije su biljke stepskih staništa: banatski božur, stepski božur, šerpet, bademić i dr. Životinjski svet Deliblatske peščare odlikuju peščanski insekti i vrste stepskih staništa: orao krstaš, stepski soko, tekunica, slepo kuče i stepski skočimiš. U šumskim staništima značajno je stalno prisustvo vukova, jelena, srna i divljih svinja. Sa svim ovim sadržajem Deliblatska peščara je nezaobilazna turistička destinacija: Edukativni centar Čardak, Školsko-rekreativni centar Čardak, Lovačke kuće ( Fazanerija, Dubovac, Šumarak, Marina, Flamunda i Dolina ), Izletišta Devojački Bunar i Čardak, Kampovanje kao i Seoski turizam u u naseljima Skorenovac i Šušara samo su deo smeštajne ponude koju pruža ovaj specijalni rezervat prirode. www.deliblatskapescara.rs